Samantha Garvey, Homeless NY Science Whiz Getting $50,000 Scholarship